פוטו פרינט פתרונות דיגיטליים לתמונות  

04-6392662

תקנון

 
דף הבית >> תקנון

הגדרות:

א) "האתר" : החנות , בעלי האתר , פוטו פרינט כולם ביחד נכתבים לשם הבהירות בתקנון זה .

ב) "הגולש" : הלקוח, המזמין, הקונה בפועל או מי מטעמו, מקבל השירות, כולם יחד נכתבים "גולש " או "רוכש" או "לקוח"  או "קונה" ולשם הנוחות בלבד.

ג) "תקנון" – באתר זה התקנון מהווה הסכם בין הצדדים שתנאיו מובאים להלן.

מבוא:
1) אתר פוטו פרינט (להלן: "האתר") משמש כחנות אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל (להלן: "הגולש").
2) בתקנון זה מובאים תנאים מגוונים לגבי הזמנות ,רכישות ,ביטולים , התניות ואו מישלוח המוצרים ומועדם
3) יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר .
4) התיאור והנוסח בתקנון יהיו בלשון רבים או יחיד בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע. ולצורך בהירות ונוחות בלבד.

זכות שימוש באתר:
7) הקונה הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
8) לכל מי שיש ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס קניית המוצר ואו השרות לרבות כתובת , תעודת זהות וטלפון .
9) לכל מי שהינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. 
10) בכל מכירה יופיעו פרטי המוצר והתנאים לרכישתו. פרטי המוצר יהיו באחריות הספק המציע,  פרט למוצרים שהחנות מייצרת. במידה ותחול טעות בפרטי המוצר של הספק אזי רשאי הגולש לבטל את הצעתו ומכירה זו תהפוך למכירה מבוטלת  ושאיננה מחייבת את הצדדים
11) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

קניות באתר:
12) בכל קניית מוצר ואו שרות  באתר יש למלא פרטיים אישיים  אלא אם הלקוח מוגדר כלקוח רשום. חשוב להבהיר כי מילוי פרטיים אישיים לאתר פוטו פרינט מהווה אישור מצדך לקבלת דיוור ישיר באמצעות הדאר האלקטרוני שלך.
13) פוטו פרינט מאפשר לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים, ממיטב היצרנים.
14) רכישות יתבצעו בפועל רק לאחר  אישור כרטיס האשראי .
15) הספקת המוצר או השרות יחל רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.
16) כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש וכרטיסו יסורב על ידי חברת כרטיסי האשראי, הסירוב  יהווה ראיה לביטול עיסקה מבחינת האתר. הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי .
17) הקונה יהיה רשאי לפנות לפוטו פרינט בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים. פוטו פרינט תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את פוטו פרינט בעמלה בגין ביצוע הפעולה, יחויב הקונה בעמלה כאמור. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים

ביטול עסקה:
18) הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוק חיובי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל"רכישה מרחוק" או "רכישה טלפונית" ואו "עסקת אינרטנט" .
19) רוכש שיבצע "הכחשת עסקה" בפניה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי והאתר יוכיח כי כן קיבל את העסקה ואת המוצר לכתובת אותה ביקש הלקוח לקבל את ההזמנה ולמעשה יתברר כי השתמש בפעולת החוק שנועד לטובתו שלא בתום לב , אזי שבמקרה כזה יהיה האתר או מי מטעמו ראשי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק.
20) במידה והמוצר או השרות התקבל בפועל אצל הקונה והקונה פנה לחברת כרטיסי אשראי בטוענה של עסקה מרחוק של חיוב כרטיס אשראי שתבוטל מכל סיבה שהיא על ידי הקונה פעולה זו לא תהווה הסכמה של האתר לביטול העיסקה ותאפשר לאתר לדרוש ולתבוע את כספו באופן בו הביטול עצמו והסכום שיוחזר ללקוח או הגולש יהפוך לשטר חוב של הלקוח כלפי האתר .
21) ביטול עסקה מהווה כל שינוי של לקוח אשר ביצע פעולה של רכישה ולמעשה ביצע פעולת רכישה או הזמנה באתר. כל זאת מרגע לחץ הגולש על לחצן "אישור קנייה" ולמעשה אישר לגולש את הקנייה/שרות לפי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.
22) הקונה רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
23) במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם במוצר על פי החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך לגביהם, וכן בנוסף, במידה ומבוטלת עסקה בכרטיס האשראי, רשאי פוטו פרינט על פי חוק הגנת הצרכן לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, ולנכות את עמלת חברת האשראי בשיעור 3% מגובה העסקה.
יובהר ויודגש כי דמי הביטול יגבו ע"י פוטו פרינט.
24) הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני  אל האתר. על הרוכש מוטלת החובה לוודא את קבלת הודעת הביטול. ביטול לא יוכר על סמך שיחת טלפון ו/או הבטחה של נציג זה או אחר, אלא באישור קבלת הדואר האלקטרוני בלבד.
25) לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים המוגנים בזכויות יוצרים אשר נפתחו, או מוצרים שהוכנו/הותאמו/הודפסו במיוחד לקונה בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי הקונה להכינם מראש (דבר שגרם לאתר לפתוח את המוצר ואו להטעין אותו ואו להדפיס תמונות וכדומה).
26) ביטול עסקה יתאפשר במקרה של או עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המפרט שפורסם והמוצר שסופק, הביטול יתבצע ללא חיוב דמי ביטול.
27) לגולש או ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או מוצרים באתר בפועל . הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ואו במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים .
28) בביטול עיסקה ולאחר שהמוצר סופק ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר באופן פיסי אל חנות האתר ברח' הדגן 2 זכרון יעקב ועל חשבון הלקוח. המוצר צריך להיות שלם באריזתו וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלי שנעשה בו שימוש. היה והמוצר יישלח לפוטו פרינט באמצעות שליח, אזי שמלוא האחריות לגבי הגעת המוצר תחול על הקונה בלבד.
29) ברכישת מצלמות דיגיטליות, מסרטות ומוצרים אלקטרוניים אחרים רשאי הרוכש לבטל את העסקה עפ"י הוראות החוק בתנאי שיוחזר המוצר באריזה המקורית וכי לא נעשה בו כל שימוש. לא תבוטל עסקה במידה ויקבע, על ידי נציגי החנות, כי נעשה שימוש כלשהו במוצר.
30) ברכישת מדיה מגנטית מכל סוג, כרטיסי זיכרון, סוללות ואביזרים נלווים אחרים, הרוכש רשאי לבטל את העסקה ע"פ הוראות החוק, בתנאי שלא נפתחה כלל אריזתו המקורית של המוצר.
31) לא יתאפשר ביטול עסקה ברכישת שירותי המרה, שכפולים ושחזורים של מדיות שונות, הדפסת תמונות וכן שירותים נוספים שיוצרו במיוחד בעבור הקונה על פי מידות או דרישות מיוחדות; כאשר עבודת השירות בוצעה כולה או חלקה.
32) האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:
א) במקרה ונפלה בהצעה טעות סופר, במחיר המוצר או בתיאור המוצר.
ב) אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת לקנות באופן תקין.
ג) במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או היכולת לבצע קנייה באופן תקין.
ד) האתר לפי שיקול דעתו  הבלעדית ,זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו עומד בתנאי האתר .
ה) במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים .
33) הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או במייל ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה לקניה.

משלוח ודמי טיפול :
34) המוצרים ישלחו לגולש בתוך 2 ימי עסקים. לגולש תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמאי ולא לשלם דמי משלוח וזאת בתיאום מראש ולפי הנחיות האתר בלבד. זמן אספקה בחנות הינו על פי ימי ושעות העבודה בחנות.
35) מוצרים אשר ניתן יהיה לבקש "איסוף עצמאי ללקוח " יסומנו כבר באופציית הקניה ומראש. היה והקונה ירצה לשנות את איסוף או קבלת המוצר יוכל לעשות זאת דרך שירות הלקוחות באתר.  ובהסכמת האתר בלבד .
36) "איסוף עצמי" - המסירה ללקוח תהיה בשעות ובימים המוגדרים בלבד.
37) מוצרים שיוזמנו במשלוח רגיל ישולחו על ידי חברת שילוח מטעם חנות האתר לביתו של הקונה או הלקוח . אם חברת משלוח מטעם האתר איננה יכולה להגיע לכתובת מסוימת או ישוב מרוחק אליו חברת השילוח איננה מגיעה אזי שהשילוח יבוטל. הגולש יקבל הודעה מהאתר ויגדיר כיצד יבקש לקבל את המוצר. האמור מתייחס לישובים מרוחקים או לישובים קהילתיים או קיבוצים שם אין כתובת ברורה וספציפית ידועה מראש . במקרה זה תבוטל העיסקה והלקוח יקבל את הזיכוי והתשלום ללא כל  דמי ביטול או קנס אך ורק אם בוצע החזרה של המוצר. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, פוטו פרינט יהי רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.
38) אספקת המוצר לבית הלקוח תגיע באריזה סגורה שעברה ביקורת מוקדמת לגבי התכולה, טיב וכמות המוצרים שבתוכה. במקרה בו לקוח יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה, התלונה על כך חייבת להגיע באופן מיידי להנהלת האתר שזו תפעל לאיתור הבעיה.
39) חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר. היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה , אזי שהקונה יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת להנהלת האתר כדי שזו תקבל החלטה ותייתר ללקוח לפתוח את החבילה בטרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה.
40) פוטו פרינט לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות, השבתות וכיוצ"ב.
41) אחריותה של פוטו פרינט תוגבל בקשר לאיחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של פוטו פרינט או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. פוטו פרינט ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
42) פוטו פרינט מבהיר כי היות ומדובר במכירה באמצעות האינטרנט כפוף אישור ההזמנה ואספקתה במלאי קיים של המוצר בחנות. במקרה ובו לא תוכל החנות לעמוד בהזמנה כפי שהוזמנה, אף אם הוזמנה בהתאם להוראות האתר, לא תבוצע ההזמנה, לא יגבה כל תשלום מהלקוח והלקוח מוותר בזאת על כל טענה כנגד פוטו פרינט בעניין זה.
43) מוצרים שאינם במלאי ומופיעים באתר פוטו פרינט אינה מתחייבת לספקם, האמור נכון לגבי הזמנה באתר,טלפונית, במייל, בפקס או בהגעה לחנות, מחירי מוצרים שאינם במלאי הינם הערכה בלבד ויכולים וניתנים לשינוי בעת הגיעם למלאי החנות.
44) דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל פוטו פרינט רשאי לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
45) במכירה בתשלומים דמי המשלוח ייגבו בתשלום הראשון.

אחריות מוצר:
46) המוצרים המופעים באתר זוכים לאחריות לפי תנאי תעודת האחריות המצורפת לכל מוצר ומוצר .
47) בהזמנת עותקים נוספים של הדפסת תמונות עשויים לחול שינויים בגוונים. בכל מקרה שלא יצויין סוג הנייר להדפסת התמונות מבריק או מט הדפסת התמונות תבוצע על פי שיקול דעת פוטו פרינט. פוטו פרינט איננה אחראית על אובדן מידע שהיה במדיה הדיגיטלית כולל מתקלת מחשב או הפסקת חשמל. בשרותי וידאו אחריות הלקוח להודיע אם לקלטת המקור יש זכויות יוצרים. הזמנת תמונות להדפסה באמצעות האתר של החנות באחריות הלקוח.
48) בהזמנת הדפסות אלבום דיגיטלי/אלבומון (אלבום מחזיק מפתחות) ואלבום קטן ואו מוצרי סובלימציה קרי הדפסה על מוצרים כגון: חולצה, ספל, פאזל ועוד.. ואו פוסטר ואו קנבס ואו תמונה מודפסת על מגנט ואו לוח שנה, הרוכש אחראי לאיכות התמונה (קובץ) כך שגודל ומשקל הקובץ יתאימו באיכותם להדפסה המבוקשת.
49) פוטו פרינט יעצב לוח שנה או אלבומון (אלבום מחזיק מפתחות) או אלבום קטן או הדפסת תמונה על מוצר (סובלימציה) ללא צורך בקבלת אישור מקדים טרם ההדפסה מהקונה. הקונה מוותר על כל טוענה ואו תביעה מכל סוג שהוא בקשר לעיצוב מוצרים אלו.
50) מתיחת תמונת הקנבס על גבי הבלינדרם (מסגרת עץ) יהיה עיטוף גלריה כלומר כ-2.5 ס"מ מהתמונה יופיע בצידי המסגרת וזאת ללא עלות נוספת, לקוח שאינו מעוניין בעיטוף גלריה חייב להודיע על כך להנהלת האתר בכתב.
51) האתר הינו פלטפורמת מסחר מקוונת לרכישת מוצרים ושירותים המוצעים באתר, פוטו פרינט אינו היצרן למוצרי הצילום והאלקטרוניקה
52) פוטו פרינט לא יחוייב באחריות באם נפלה טעות סופר בתיאור מוצר או שירות כלשהו.
53) במקרה של ויכוח בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר ולאחר שימוש בתקופת האחריות מסכימים הצדדים מראש כי בכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית אזי שבמקרה כזו סכום התביעה כלפי האתר לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל ותקין על פי ערכו ביום התביעה.
54) "מוצר תקול בתקופת אחריות" - הוא מוצר אשר התקלקל בתקלה שקרתה במערכות המוצר ובשל כך איכות המוצר או השימוש במוצר הוגבלו או נמנעו. הקונה זכאי לתיקון המוצר ללא כל תשלום וזאת לאחר שמסר את תעודת האחריות של הספק (יבואן) וחשבונית הקנייה.
55) "מוצר ניזוק בתקופת אחריות" - מוצר שפעולתו הפסיקה בעקבות תקלה תאונתית או נפילה, לחות, רטיבות, חיבור חיצוני שגוי וכו'... במקרה זה האחריות לתיקון המוצר ללא עלות תהיה  לשיקול דעתה הבלעדי של מעבדות הספק (יבואן).
56) תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בגוון הצבע של המוצר המסופק ללקוח.
57) פוטו פרינט לא תישא  באחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי קונים באתר במהלך הקניות בו או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
58) פוטו פרינט לא תהיה  אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים (לינקים) הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (לינק)

התחייבות הגולש:
59) הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.
60) הגולש מתחייב להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחד שהזמין.לדוגמא אם הלקוח יקבל לביתו שתי חבילות במקום אחת שהזמין או חבילה אחרת שאיננה מיועדת לו. היה וטעות כזו תתגלה על ידי האתר מתחייב הלקוח לשלם בעבור המוצר את הסכום וערכו ביום אותו קיבל את המוצר וזאת לפי מחיר מחירון החנות והאתר ביום קבלת המוצר אליו בפועל.

סודיות ואבטחת מידע
61) האתר מתחייב לשמור על סודיות הגולש ולא להעביר פרטים לכל גורם אחר .
62) האתר, תכניו, פרטי הלקוחות, מידע עיסקי ואישי הינם שמורים במערכות האתר ומוגנות במיטב מערכות ההגנה האפשריות. האתר מאובטח ברמת אבטחה מחמירה PCI. ישנה הפרדה מוחלטת בין שרתי האתר ובין שרתי מסדי הנתונים עליו שמורים נתוני כרטיסי האשראי

כללי
63) באתר מוצגים מוצרים מסוגים שונים  עם מפרטים שונים. ישנם מקרים בהם תתגלה טעות במפרט מוצר, או הגדרתו או תמונתו או התאמת התמונה או כל טעות אחרת. התחייבות האתר היא למוצר כפי שנרשם בכותרת המוצר ולא  לכל מצגת אחרת שהוצגה אם בשגגה או בשל שינוי או טעות שנעשתה. הגולש מוותר מראש  על כל טענה בנוגע לסעיף זה .
64) כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים על כל התכנים המופיעים באתר פוטו פרינט, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות טקסט שיווקי, מפרטים, הצגה מילולית של מוצר ו/או שירות, גרפיקה, עיצוב, אייקונים (icons), סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הינם בבעלות בלעדית של פוטו פרינט ו/או מי מטעמה.
65) אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא באם פוטו פרינט נתן את הסכמתו לכך, בכתב ומראש.
66) רישומי המחשב של פוטו פרינט בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.


סמכות עניינית לשיפוט:
67) בכל מקרה של חילוקי דעות לעניין תקנון זה, הסמכות המשפטית תהא בבית המשפט המוסמך בחדרה בלבד.
68) הצדדים מסכימים ומגדירים מראש  שהאתר מסר את  המוצר ללקוח מחנות האתר שבזכרון יעקב. כמו כן מוסכם  מראש כי  במידה  והמוצר נשלח לבית הלקוח על ידי חברת שליחים אם בתשלום דמי משלוח ואו  ללא תשלום דמי משלוח, יחשב הדבר  כמשלוח שנמסר ללקוח לבקשתו  בזכרון יעקב


  כתובתנו:

   רח' הדגן 2
   זכרון יעקב

   טלפון:   04-6392662

שעות פתיחה וקבלת קהל:

א', ב', ד', ה'   8:30-14:00, 16:00-19:00
ג'                  8:30-14:00
ו' וערבי חג    8:30-13:30

ניווט מהיר:

תקנון האתר
סל קניות
קישורים
פייסבוק
 
כל הזכויות שמורות - אין להעתיק או לעשות שימוש בתכני האתר ללא אישור בכתב ומראש   ©

הקמת אתרים  בניית אתרים Webfocus